Życie w Turcji i Alanyi

Polskie prawo jazdy w Turcji

[Źródło: www.ankara.msz.gov.pl]
Zgodnie z Ustawą R Turcji Nr 2918 – Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniem wykonawczym do tejże ustawy, obcokrajowcy przebywający na terytorium Turcji mogą kierować pojazdami silnikowymi na tureckich i zagranicznych tablicach rejestracyjnych, odpowiadającymi kategorii posiadanych przez nich ważnych praw jazdy wydanych przez państwa ich pochodzenia. Nie ma wymogu wymiany zagranicznych, posiadanych przez obcokrajowców praw jazdy na tureckie. Jednakże cudzoziemiec – z wyjątkiem turystów i obcokrajowców przybyłych do Turcji na pobyt czasowy – przebywający w Turcji w celu wykonywania pracy, świadczenia usług lub odbywania na jej terytorium studiów powinien posiadać przy sobie podczas prowadzenia pojazdu swoje zagraniczne prawo jazdy wraz z jego notarialnie lub konsularnie uwierzytelnionym tłumaczeniem na język turecki.

Zagraniczne prawo jazdy może być wymienione na życzenie jego posiadacza na jego turecki odpowiednik tej samej kategorii w prawie jazdy kraju pochodzenia, bez wymogu odbycia szkolenia i zdania egzaminu. Zagraniczne prawo jazdy zostaje zwrócone posiadaczowi po dokonaniu procedury związanej z jego wymianą na tureckie. Nie ma żadnego ograniczenia czasowego co do wymiany zagranicznego prawa jazdy.

Przy wymianie zagranicznego prawa jazdy na tureckie od wnioskodawców wymagane są:

 • kserokopia posiadanego zagranicznego prawa jazdy,
 • kserokopia karty pobytu,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • notarialnie bądź konsularnie uwierzytelnione tłumaczenie prawa jazdy na język turecki,
 • zaświadczenie o niekaralności otrzymane z rejonowej prokuratury właściwej ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca,
 • „teczka prawa jazdy” wydana przez Izbę Kierowców,
 • 4 fotografie paszportowe,
 • opłata za blankiet prawa jazdy,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości odpowiadającej kategorii prawa jazdy.

Przy wymianie prawa jazdy pobiera się opłatę za blankiet w wysokości 67 tureckich lirów. Jednocześnie wymagane jest od wnioskodawcy – z wyjątkiem osób uprawnionych do przywilejów dyplomatycznych – złożonie dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości odpowiadającej kategorii posiadanego prawa jazdy.
Opłaty obowiązujące w 2011 r. za wydanie prawa jazdy:

 • kategorii A1, A2, F i H – 83,80 tureckich lirów,
 • kategorii B – 252,30 tureckich lirów,
 • kategorii C, D, E i G – 420,70 tureckich lirów.

One comment on “Polskie prawo jazdy w Turcji

 1. Polacy przebywajacy na terytorium Turcji moga kierowac pojazdami silnikowymi na tureckich i zagranicznych tablicach rejestracyjnych, odpowiadajacymi kategorii posiadanych przez nich polskich praw jazdy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *