Ambasada i konsulat

Wybory prezydenckie 2015

logo_pkw

Jeśli podczas wyborów w maju 2015 będziemy przebywać w Turcji, możemy skorzystać z prawa do głosowania w jednym z obwodów wyborczych za granicą. Oto niektóre informacje z Ambasady RP w Ankarze:

Źródło: http://www.ankara.msz.gov.pl/pl/sprawy_konsularne/wybory/pytania_i_odpowiedzi/

Q: W jakich miastach na terenie Turcji organizowane są wybory Prezydenta RP?

A: Na terenie Turcji utworzone zostały obwodowe komisje wyborcze w miastach: Stambuł, Izmir, Ankara oraz Antalya. Funkcje lokali wyborczych będą pełnione odpowiednio przez:

W ankarskim okręgu konsularnym: Ambasadę RP w Ankarze oraz Konsulat RP w Antalyi kierowany przez Konsula Honorowego.

W stambulski okręgu konsularnym: Konsulat Generalny RP w Stambule oraz  Konsulat RP w Izmirze kierowany przez Konsula Honorowego.

 

Q: Jakie warunki muszę spełnić, żeby móc zagłosować na terenie Turcji?

A: Podstawowym kryterium uprawniającym do oddania głosu w wyborach jest:

 ukończenie 18 roku życia najpóźniej w dniu głosowania,

 posiadanie ważnego polskiego paszportu oraz

 przedstawienie zaświadczenia o prawie do głosowania albo osobiste zgłoszenie do spisu wyborców w formie ustnej, pisemnej, telefonicznej, telegraficznej, telefaksowej lub elektronicznie.

Q: Czy w Turcji mogą głosować obywatele polscy, którzy tylko czasowo tutaj przebywają?

A:

– Osoby mieszkające w Polsce, które w czasie wyborów nie będą mogły oddać głosu w kraju, a będą przebywać wtedy w Turcji, mogą w dniu wyborów wziąć udział w głosowaniu po okazaniu Obwodowej Komisji Wyborczej zaświadczenia o prawie do głosowania otrzymanego wcześniej, tj. przed wyjazdem z Polski w urzędzie gminy w Polsce. Osoby posiadające takie zaświadczenia nie muszą zgłaszać swoich danych do spisu wyborców prowadzanego przez konsula.

– Osoby, które czasowo przebywają w Turcji a nie posiadają ww. zaświadczenia,  dokonują zgłoszenia do spisu wyborców sporządzonego na terenie Turcji przez konsula, najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 maja 2015 r.

Należy pamiętać: wyborcy, którzy zapiszą się do spisu wyborców za granicą przed pierwszą turą głosowania, w drugiej turze będą wpisani do spisu wyborców w tym samym zagranicznym obwodzie głosowania. Nie ma możliwości zmiany obwodu głosowania pomiędzy I i II turą wyborów.

Wyborca, który chciałby w II turze głosować w innym obwodzie głosowania niż w turze I (np. w Polsce po powrocie z urlopu), musi wcześniej pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania tzn. zgłosić się osobiście do siedziby odpowiednio Konsula RP w Ankarze lub Konsula RP w Stambule.

Q: Co to jest spis wyborców i kto go prowadzi?

A: Spis wyborców to lista, na której wpisuje się osoby, którym przysługuje prawo głosowania. Warto zaznaczyć, że w Polsce gminy prowadzą i aktualizują stały rejestr wyborców mieszkających w kraju, na którego podstawie sporządzany jest spis wyborców. Za granicą natomiast nie ma stałego rejestru czy spisu wyborców przebywających za granicą. Właściwy terytorialnie konsul sporządza nowy spis wyborców przed każdymi wyborami. Dlatego  niezwykle ważne jest, aby przed każdymi wyborami wyborca mieszkający za  granicą dokonał zgłoszenia do spisu wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

UWAGA!!!

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie również w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu od konsula zaświadczenia o prawie do głosowania.

Q: Jak mogę dokonać zgłoszenia do spisu wyborców?

A: Zgłoszenia do spisu wyborców dokonuje się osobiście w formie: ustnej, pisemnej, telefonicznej, telegraficznej lub elektronicznej, najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 maja 2015 r.

Platformą elektroniczną przeznaczoną do rejestracji zgłoszeń oraz prowadzenia spisu wyborców za granicą jest system informatyczny E-Wybory https://ewybory.msz.gov.pl/Zachęcamy również do śledzenia informacji pojawiających się w związku z wyborami na stronie internetowej Ambasady RP w Ankarze (http://www.ankara.msz.gov.pl).

Zgłoszenie  do spisu wyborców powinno zawierać:

– nazwisko i imię (imiona),

– imię ojca,

– datę urodzenia,

– numer ewidencyjny PESEL,

– adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,

– adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),

– numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania,

Niezwykle ważne jest, aby dokonując zgłoszenia stosować dokładnie taką pisownię i podawać dokładnie takie dane, jakie widnieją w ważnym polskim paszporcie.

Q: Do kiedy przyjmowane są zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców?

A: Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 maja 2015 r.

W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów) wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 7 maja 2015 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej w 3. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 21 maja 2015 r.

Q: W jaki sposób mogę zmienić obwód głosowania po wpisaniu do spisu wyborców w Turcji?

A: Po wpisaniu do spisu wyborców istnieje możliwość zmiany obwodu głosowania. Aby tego dokonać, wyborca występuje do konsula prowadzącego spis wyborców, w którym wyborca jest ujęty, o zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 maja 2015 r. Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania konsulowi, który wpisał wyborcę do spisu wyborców, nie później jednak niż w 2. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 22 maja 2015 r.

Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

UWAGA!!!

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

Q: Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat wyborów?

A: Wszystkie informacje, komunikaty i prawo wyborcze są dostępne na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl.

Q: O co należy zadbać już teraz chcąc oddać głos w nadchodzących wyborach?

A: Przede wszystkim należy już teraz sprawdzić czy mamy ważny polski paszport, bo głosowanie jest możliwe WYŁĄCZNIE po jego okazaniu. Trzeba więc złożyć w Konsulacie wniosek o wydanie nowego paszportu w przypadku utraty ważności dokumentu. Jeżeli jednak ostatni paszport utracił ważność kilkanaście lat temu, możliwe, że konieczne będzie też potwierdzenie obywatelstwa polskiego. Dodatkowo, w przypadku osób, które nigdy nie miały polskich aktów urodzenia, a w przypadku obywateli RP, którzy zawarli małżeństwo w Turcji i zmienili nazwisko – polskich aktów małżeństwa, przed wydaniem paszportu należy umiejscowić akty zagraniczne w Polsce. Z uwagi na długość powyższych postępowań, zalecamy, aby nie zostawiać kwestii związanych z wyrobieniem nowego paszportu na ostatnią chwilę, bo może się okazać, że procedury zakończą się dopiero po wyborach i uniemożliwi nam to oddanie głosu. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *