Statut

Statut Polskiego Stowarzyszenia Kultury i Przyjaźni w Alanyi – skrót

Pobierz wersję oryginalną w języku tureckim – STATUT Turecki (Plik Word)

Nazwa i Siedziba Stowarzyszenia

§1 Nazwa stowarzyszenia to: POLSKIE STOWARZYSZENIE KULTURY I PRZYJAŹNI W ALANYI. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w mieście Alanya. Stowarzyszenie może otwierać oddziały zarówno w kraju jak i za granicą.

Cele Stowarzyszenia, forma, zakres i środki podejmowanych działań dla realizacji celów statutowych

§2 Stowarzyszenie zostało utworzone dla wymienionych poniżej celów:

 • poszukiwanie rozwiązań problemów natury socjalnej, politycznej, ekonomicznej, zawodowej, prawnej i kulturalnej mieszkających na terenie Republiki Tureckiej Polaków
 • pomoc w adaptacji do środowiska w którym mieszkają;
 • rozszerzanie możliwości korzystania z posiadanych praw politycznych, socjalnych i ekonomicznych w ramach Konstytucji i ustaw;
 • nawiązywanie kontaktów obywateli Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Tureckiej;
 • rozwiązywanie wspólnych problemów;
 • informowanie obywateli obu krajów odnośnie istotnych wydarzeń historycznych, ustrojów politycznych i kultury;
 • poszerzanie ogólnej wiedzy, przyjaźni i nawiązywanie współpracy.

Zakres i forma działań podejmowanych przez Stowarzyszenie.

1)    Nawiązywanie stosunków i współpracy z urzędami, instytucjami i towarzystwami państwowymi i międzynarodowymi, osobami prywatnymi i prawnymi.

2)    Organizacja, w obecności mediów: prasy i organów wydawniczych, prac przedstawiających polskiej i tureckiej opinii publicznej stowarzyszenie i jego działalność.

3)    Współpraca, w ramach celów stowarzyszenia, ze znajdującymi się w Polsce i w Turcji uniwersytetami, instytutami, fundacjami, związkami, jednostkami, federacjami, konfederacjami, partiami politycznymi, stowarzyszeniami zawodowymi i innymi organizacjami.

4)    Realizowanie wspólnych projektów z jednostkami naukowymi w Polsce i w Turcji na wszystkich obowiązujących poziomach. W ramach tych projektów realizacja wymiany międzynarodowej uczniów, studentów, specjalistów, naukowców, menadżerów.

5)    Organizacja konferencji, paneli dyskusyjnych, sympozjów, konkursów naukowych i artystycznych, festiwali, targów, wystaw, wycieczek, międzynarodowych zjazdów, targów, loterii i tym podobnych społecznych, kulturalnych, naukowych, ekonomicznych, sportowych, artystycznych i turystycznych aktywności.

6)    Wspieranie rozwoju zawodowego poprzez m.in. organizowanie kursów językowych, otwieranie centrów szkoleniowych; zapewnianie uboższym uczniom stypendiów na wszystkich poziomach edukacyjnych, opracowywanie programów wspierających przedsiębiorców, handlowców i rzemieślników.

7)    Prowadzenie badań naukowych w dziedzinie: edukacji, zdrowia, pracy, mieszkania, szkolenia zawodowego, mających na celu ułatwienie realizacji celów Stowarzyszenia. Bazując na doświadczeniu ekspertów, tworzenie projektów wspomagających dostosowanie się do otaczającego społeczeństwa i wzajemnej wymiany informacji.

8)    Prowadzenie badań mających na celu poszerzenie działań i rozwoju Stowarzyszenia.

9)    Stworzenie centrum informacyjnego, w skład którego wchodzić będzie wszelka dokumentacja oraz publikacje poświadczające realizowanie celów Stowarzyszenia. Przekazywanie mediom rezultatów prac Stowarzyszenia.

10)  Zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji celów Stowarzyszenia poprzez udostępnienie wszelkiego rodzaju narzędzi i urządzeń technicznych, wyposażenia, materiałów  piśmiennych .

11) Przyczynienie się do działalności charytatywnej, po uprzednim zdobyciu wszelkich pozwoleń oraz przyjmowanie darowizn z kraju i z zagranicy.

12) W celu zapewnienia przychodów niezbędnych do osiągnięcia celów Stowarzyszenia, założenie i prowadzenie działalności gospodarczej, handlowej i przemysłowej.

13) Otwarcie i wyposażenie lokalu, z którego  członkowie Stowarzyszenia mogliby korzystać w celu  rekreacji oraz spędzać wspólnie wolny czas.

14) Organizacja przyjęć, koncertów, bali, przedstawień teatralnych, wystaw, zawodów sportowych, wycieczek i temu podobnych aktywności w celu utrzymania i rozwoju przyjaznych więzi pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

15) W razie potrzeby, dla zaspokojenia potrzeb związanych z działalnością Stowarzyszenia;  zakup, sprzedaż, najem, wynajem majątku ruchomego jak i nieruchomości.

16) W ramach realizacji celów Stowarzyszenia i w oparciu o obowiązujące Stowarzyszenie prawo; jeśli zajdzie taka potrzeba, założenie fundacji, federacji lub dołączenie się do istniejących już federacji.

17) Uczestnictwo w międzynarodowych programach, członkostwo w zagranicznych stowarzyszeniach i organizacjach, realizacja wspólnych projektów w ramach realizacji celów Stowarzyszenia.

18)  W celu realizacji celów Stowarzyszenia, dotowanie jak i przyjmowanie dotacji od stowarzyszeń, związków i grup zawodowych o podobnych celach.

19) Jeśli zostanie uznane za konieczne dla realizacji celów Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem przepisów ustawy nr 5072  o Stowarzyszeniach i Fundacjach, realizacja wspólnych projektów z instytucjami publicznymi

20) Jeśli zajdzie taka potrzeba otwarcie oddziału jak i przedstawicielstwa Stowarzyszenia.

21) Stworzenie wspólnej platformy działań pomiędzy innymi stowarzyszeniami, fundacjami, związkami zawodowymi i innymi organizacjami społecznymi, związanej z obszarami działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

Obszar działalności.

Stowarzyszenie działa w sferze społecznej.

§ 3 Członkowstwo

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba prawna lub fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych uznająca cele Stowarzyszenia. Osoba fizyczna musi posiadać pozwolenie na pobyt (ikamet tezkeresi). Warunek ten nie dotyczy członków honorowych.

Osoba prawna lub fizyczna zostaje przyjęta w poczet członków przez zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji. Formularz zgłoszeniowy powinien zostać rozpatrzony najdłużej w ciągu 30 dni od złożenia. Dane przyjętej w poczet członków Stowarzyszenia osoby zostają zapisane w przeznaczonej ku temu Księdze Członków.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

Utrata członkostwa następuje na skutek:

1.)          Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

2.)          Wykluczenia przez Zarząd:

 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • z powodu nie stosowania się do podejmowanych przez Stowarzyszenie decyzji
 • z powodu notorycznego nie płacenia składek przez okres pół roku
 • z powodu nie spełniania warunków przynależności do Stowarzyszenia (ikamet)

Osoby pozbawione praw członkowskich zostają wykreślone z listy członków Stowarzyszenia. Rezygnacja z członkostwa nie znosi długów członka wobec Stowarzyszenia

Członkowie mają obowiązek:

 • Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 • Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • Regularnego opłacania składek.

Władzami Stowarzyszenia są:

1.) Walne Zgromadzenie Członków

2.) Zarząd

3.) Komisja Rewizyjna.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W jego skład wchodzą wszyscy należący do Stowarzyszenia członkowie.

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne ma miejsce raz na dwa lata w styczniu i zwoływane jest przez Zarząd, który podaje do wiadomości wszystkich członków termin, godzinę i miejsce spotkania.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 • wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
 • uchwalanie zmian statutu
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • uchwalanie i wprowadzanie ewentualnych zmian do budżetu przygotowanego przez Zarząd
 • wytyczanie kierunków rozwoju i uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia
 • rozpatrywanie odwołań
 • rozpatrywanie wszelkich odwołań od decyzji Zarządu
 • podejmowanie decyzji o otworzeniu nowego oddziału Stowarzyszenia
 • podejmowanie decyzji o udziale Stowarzyszenia w międzynarodowych organizacjach
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zgromadzenie i składa się z pięciu właściwych i pięciu członków zastępczych.

Na pierwszym spotkaniu wybranego Zarządu wybierani są spośród członków Zarządu: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i członek.

Do kompetencji Zarządu należy:

 • reprezentowanie Stowarzyszenia i upoważnianie członków do pełnienia funkcji reprezentacyjnej
 • sporządzanie bilansu przychodów i wydatków Stowarzyszenia
 • zatwierdzanie operacji finansowych
 • zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia
 • realizacja decyzji Walnego Zgromadzenia Członków
 • prowadzenie działań związanych z otwarciem nowego oddziału na wniosek Walnego Zgromadzenia Członków
 • kontrola oddziałów Stowarzyszenia
 • zapewnianie realizacji uchwalonego budżetu
 • podejmowanie decyzji o przyjęciu nowego członka
 • podejmowanie decyzji o pozbawieniu członkostwa
 • wprowadzanie w życie decyzji podjętych przez Walne Zgromadzenie Członów

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

Komisja rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia. W skład komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków właściwych i trzech członków zastępczych. Członkowie Komisji rewizyjnej wybierani są przez Walne Zgromadzenie Członków.

Do kompetencji Zarządu należy: przeprowadzenie kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna w razie takiej potrzeby może zostać wezwana na spotkanie Walnego Zgromadzenia Członków.

Majątek Stowarzyszenia

Wpisowe wynosi 40 TL, roczna opłata członkowska 100 TL. O zmianie tych kwot decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

Na majątek Stowarzyszenia składają się:

 • składki członkowskie,
 • dotacje, subwencje i darowizny,
 • środki uzyskane z działalności gospodarczej Stowarzyszenia z przeznaczeniem na cele statutowe.

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić  nieruchomości, ruchomości, fundusze.

Stowarzyszenie może prowadzić gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Księgi, które zostaną założone:

1.)   Księga Decyzji, Księga Członków, Księga Pism wchodzących i Wychodzących, Księga Inwentarzu, Księga Przychodów i Rozchodów, Księga Pokwitowań

2.)   Księgi założone w ramach sporządzania bilansu rocznego

Założone księgi muszą zostać potwierdzone notarialnie.

Bilans przychodów i rozchodów sporządzany jest pod koniec każdego roku.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.