Jak w Alanyi powstała polska szkółka?

Od samego początku działalności Stowarzyszenia jednym z najważniejszych celów było zapewnieniem dzieciom małżeństw polskich i polsko-tureckich kontaktu z językiem polskim. Cel ten realizowaliśmy organizując między innymi akcję Polonia czyta Dzieciom (czytaliśmy dzieciom książki) i spotykając się regularnie w polskim gronie.Od kwietnia 2013 roku w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Kultury i Przyjaźni w Alanyi odbywają się regularne zajęcia dla dzieci, które początkowo prowadziliśmy własnymi siłami.W wakacje 2013 przez 2 miesiące zajęcia prowadzili stażyści Stowarzyszenia, którzy przyjechali do nas w ramach programu Erasmus. Bardzo dziękujemy im za zaangażowanie i pomoc!
Od 1 września 2014 opiekę nad naszą polonijną gromadką przejęła Pani Katarzyna Dzieża jako polonista wydelegowany do pracy z Polonią w Turcji przez ORPEG  (Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – www.orpeg.pl)
KONTAKT DO NAUCZYCIELKI: e-MAIL – tel. 05360662659

Głównym celem „szkółki”  jest zapewnianie nauki w zakresie uzupełniającego planu nauczania, w szczególności dla dzieci obywateli polskich lub osób pochodzenia polskiego, przebywających czasowo lub zamieszkujących stale za granicą.

Do podstawowych celów i zadań „szkółki”  należy:

1) w zakresie działalności dydaktycznej:

a) rozwijanie w uczniach poczucia polskiej tożsamości narodowej, językowej i kulturowej, podtrzymywanie polskich tradycji narodowych i więzi z krajem ojczystym, zapoznawanie uczniów z dziedzictwem polskiej kultury narodowej;

b) zapewnianie rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego uczniów, rozwijanie w uczniach zainteresowań i umiejętności oraz zapewnianie pomocy w przypadku trudności w nauce;

2) w zakresie działalności wychowawczej:

a) rozwijanie w uczniach samodzielności, dociekliwości poznawczej, kreatywności, otwartości, wrażliwości estetycznej oraz poczucia odpowiedzialności i poszanowania godności osobistej, światopoglądu i wyznań innych osób;

b) kształtowanie postawy prospołecznej oraz umiejętności funkcjonowania i współdziałania w zespole;

3) w zakresie działalności opiekuńczej:

a) zapewnianie bezpiecznych warunków nauki i pracy, wolnych od wszelkich form dyskryminacji i przemocy fizycznej lub psychicznej.